Közbeszerzési Hatóság

Öntisztázás

Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete, II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 4. sorában meghatározott közérdekű adatokról az öntisztázás vonatkozásában.

1. A Közbeszerzési Hatóság az Országgyűlés alá rendelve működik, hatáskörébe tartozik többek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 64. §-a szerinti öntisztázással kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása.
2. A Közbeszerzési Hatóság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed.
3. A Közbeszerzési Hatóság előtt az öntisztázásra irányuló eljárás kérelemre indul.

Kérelmet terjeszthet elő bármely gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti kizáró ok kivételével bármely kizáró ok fennáll.

A kérelmet a Hatóság elektronikus úton, a titkarsag@kt.hu vagy a kapcsolat@kt.hue-mail címen, és postai úton a 1525. Budapest Pf. 166. címen fogadja.

A kérelemben igazolni kell a Kbt. 188. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt követelmények teljesítését.

A kérelemben ki kell térni arra és igazolni kell, hogy a bűncselekménnyel, kötelezettségszegéssel vagy egyéb jogsértéssel összefüggésben keletkezett-e kár.

A kérelemhez csatolni  kell a megtett intézkedésekkel kapcsolatos bizonyítékokat.
4.     A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

5.     Alapvető eljárási szabályok:

  • A Hatóság a kérelmet benyújtó gazdasági szereplőt megfelelő határidő megjelölésével további nyilatkozattételre, bizonyíték, dokumentum csatolására hívhatja fel.

  • A Hatóság köteles figyelembe venni a bűncselekmény, kötelességszegés vagy egyéb jogsértés súlyosságát és sajátos körülményeit.

  • A Hatóság a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatokat a honlapján a Tevékenységek/Nyilvántartások vezetése/Megbízhatóságot megállapító határozatok menüpontban teszi közzé, emellett a kérelmezőnek haladéktalanul írásban megküldi.

  • A megbízhatóságot nem megállapító határozatok közzétételére nem kerül sor, azokat a Hatóság a kérelmezőnek haladéktalanul, írásban küldi meg.

  • Ha a kérelmet a Hatóság - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság - határozatában elutasítja, az adott kizáró ok alatt álló gazdasági szereplő akkor nyújthat be ismételten kérelmet az (1) bekezdés szerint az azonos okból fennálló kizáró okkal kapcsolatban, ha megbízhatóságát az előző kérelmének elutasítását követő intézkedéssel kívánja bizonyítani.

  • A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a kérelmező a kérelmét elutasító határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti. A kérelmet a kérelmező székhelye (lakhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnak címezve, a Közbeszerzési Hatóságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a kérelmező a kérelmében kérheti. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.

6.     Az ügyintézés határideje:

  • A Hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belülhatározat meghozatalával dönt a gazdasági szereplő által hozott intézkedések megfelelőségéről.

  • A határidő - indokolt esetben egy alkalommal - legfeljebb tizenöt munkanappal meghosszabbítható a kérelmező gazdasági szereplő egyidejű értesítése mellett.

  • A kérelmező a kérelmét elutasító határozat felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. A kérelemről a közigazgatási és munkaügyi bíróság nemperes eljárásban, a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül határoz.